www.bip.gov.pl

UG Łąck

Herb UG Łąck

Wtorek 21.04.2015

zaawansowane

 

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanej w ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łąck w 2014 r.

 

W dniu 31 marca 2015 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej hali sportowej w Łącku odbędą się IV obrady Sesji Rady Gminy Łąck.

 

 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu we wsi Łąck.

 

Zapraszamy do  wypełnienia kwestionariusza konsultacyjnego umieszczonego na stronie www.odpady.zgrp.pl.

Celem kwestionariusza jest uzyskanie informacji na temat opinii mieszkańców odnośnie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie w związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z realizacją przez Związek Gmin Regionu Płockiego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ankietę można przesłać w formie skanu na adres ankieta@zgrp.pl lub przekazać w formie papierowej osobiście do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w Płocku, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, pocztą lub podczas Dyżurów w Urzędach Gmin.

 

O B W I E S Z C Z E N I E  o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck

 

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z pokryć dachowych na terenie Gminy Łąck

 Wójt Gminy Łąck informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił kolejny nabór wniosków do programu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.         W związku z powyższym osoby, które są  zainteresowane usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu ze swoich pokryć dachowych proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Łącku (pokój nr 15 Pani Mirosława Sieczkowska tel. 24 384 14 05) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2015r. Zadanie dofinansowane będzie w 85 % ze środków WFOŚiGW i w 15% ze środków Gminy Łąck.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

   

 Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych na 2015 rok 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na 2015 rok

  

 Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu

Badanie ankietowe

  

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

                                                                                                                                                           

   

  Urząd Gminy

09-520 ŁĄCK 
ul. Gostynińska 2 
Tel. (0-24) 384-14-00 
Faks. (0-24) 384-14-15
e-mail: sekretariat@gminalack.pl

NIP: 971-02-95-044

REGON: 000538923

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków:
środy- 13.00- 15.30
piątki- 14.30- 16.00
 
 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Łąck:
 BANK SPÓŁDZIELCZY STARA BIAŁA O/ŁĄCK

Nr konta 40 9038 1014 2600 3216 2000 0010 

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dostępna jest pod adresem www.odpady.zgrp.pl

Obowiązek złożenia deklaracji jest obowiązkiem ustawowym wynikającym

z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz 391 z późn. zm.).      

                                      

 

  Uchwała Rady Powiatu w Płocku

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających

wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym

na jeziorach Zdworskim, Ciechomickim i Górskim

                    

     

Urząd Gminy informuje o możliwości dostępu

do elektronicznej wersji Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego.

http://dziennikustaw.gov.pl/

http://monitorpolski.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Gołębiewska
Udostępnił:
Małgorzata Gołębiewska
(2003-06-11 12:55:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Gołębiewska
(2015-04-07 14:40:31)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 672054

Zaokrąglony róg prawy