www.bip.gov.pl

UG Łąck

Herb UG Łąck

Poniedziałek 02.03.2015

zaawansowane

 

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z pokryć dachowych na terenie Gminy Łąck

 Wójt Gminy Łąck informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił kolejny nabór wniosków do programu pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.         W związku z powyższym osoby, które są  zainteresowane usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu ze swoich pokryć dachowych proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Łącku (pokój nr 15 Pani Mirosława Sieczkowska tel. 24 384 14 05) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2015r. Zadanie dofinansowane będzie w 85 % ze środków WFOŚiGW i w 15% ze środków Gminy Łąck.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

  

Harmonogram zebrań wiejskich połączonych z wyborami sołtysów 2015 r.- zmiana terminów zebrań w sołectwach-  Sendeń Duży oraz Kościuszków- Władysławów!  

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku  

 

 Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych na 2015 rok 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych na 2015 rok

  

Ogłoszenie Wójta Gminy Łąck o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 w Gminie Łąck oraz projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łąck na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie,     projekt uchwały,     program,     protokół z konsultacji

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko dla "Strategii Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014- 2020".    

Obwieszczenie,    Formularz zmian,     Prognoza oddziaływania na środowisko  

 

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Łąck  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2015.

 Ogłoszenie,  projekt uchwały protokół z przeprowadzonych konsultacji

 

Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu

Badanie ankietowe

  

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  

Ogłoszenie Wójta Gminy Łąck z dnia 20 sierpnia 2014 roku o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020.

ogłoszenie,    zarządzenie

   formularz zmian,  Strategia Rozwoju Gminy Łąck 2014-2020

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

OGŁOSZENIE 

Gmina Łąck jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020”

 Jest to dokument niezbędny do racjonalnego planowania działań i przedsięwzięć inwestycyjnych w najbliższych latach oraz ubiegania się o środki pomocowe pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

 W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 18.07.2014 r. do 18.08.2014 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Łąck mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest określenie kierunku rozwoju naszej Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie. 

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Urzędu Gminy,  w  pokoju  nr 14 -  Referat Inwestycji i Rozwoju oraz na stronie internetowej- ankieta-          do pobrania

                                                                                                                                                           

   

Obwieszczenie Wójta Gminy Łąck z dnia 25 czerwca 2014 roku

o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łąck na lata 2014-2020

 

  Urząd Gminy

09-520 ŁĄCK 
ul. Gostynińska 2 
Tel. (0-24) 384-14-00 
Faks. (0-24) 384-14-15
e-mail: sekretariat@gminalack.pl

NIP: 971-02-95-044

REGON: 000538923

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków:
środy- 13.00- 15.30
piątki- 14.30- 16.00
 
 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu
lub na konto Urzędu Gminy Łąck:
 BANK SPÓŁDZIELCZY STARA BIAŁA O/ŁĄCK

Nr konta 40 9038 1014 2600 3216 2000 0010 

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dostępna jest pod adresem www.odpady.zgrp.pl

Obowiązek złożenia deklaracji jest obowiązkiem ustawowym wynikającym

z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz 391 z późn. zm.).      

                                      

 

 

  Uchwała Rady Powiatu w Płocku

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających

wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym

na jeziorach Zdworskim, Ciechomickim i Górskim

                    

     

Urząd Gminy informuje o możliwości dostępu

do elektronicznej wersji Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego.

http://dziennikustaw.gov.pl/

http://monitorpolski.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Gołębiewska
Udostępnił:
Małgorzata Gołębiewska
(2003-06-11 12:55:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Gołębiewska
(2015-02-23 13:16:02)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 658561

Zaokrąglony róg prawy